Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska

Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska posiada certyfikat akredytacji Nr AB 458 Polskiego Centrum Akredytacji - karta rejestracji PCA


Laboratorium wykonuje:
 1.   Badania objęte zakresem akredytacji:
   a.   Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy:
 • hałas - pomiary parametrów charakteryzujących hałas słyszalny;
 • drgania - pomiary parametrów charakteryzujących drgania mechaniczne o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka oraz przez kończyny górne;
 • oświetlenie – pomiary parametrów  natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach;
 • mikroklimat umiarkowany, zimny i gorący - pomiary parametrów środowiska termicznego;
 • pyły przemysłowe wraz z określeniem stężenia frakcji wdychalnej i respirabilnej;
 • substancje organiczne i metale – pobieranie próbek powietrza wraz z opracowaniem wyników pomiarów;
 • stężenie tlenku węgla – pomiary przy użyciu metody elektrochemicznej
  Ponadto każde sprawozdanie zawiera również ocenę (nieobjętą zakresem akredytacji) wyżej wymienionych czynników, pod względem przepisów BHP.

   b.   Pomiary emisji hałasu do środowiska ogólnego pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

 2.   Badania, ekspertyzy, audity i doradztwo nieobjęte zakresem akredytacji:
 • wydatek energetyczny – szacowanie wydatku energetycznego pracowników podczas pracy;
 • analiza widmowa hałasu słyszalnego wraz z doborem ochronników słuchu;
 • ocena stanowisk pracy z monitorami ekranowymi;
 • doradztwo optymalnych metod ograniczania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy;
 • doradztwo w rozwiązaniach prowadzących do poprawy oświetlenia  stanowisk pracy;
 • analiza wpływu środowiska pracy na układ mięśniowo- kostny pracowników.
Laboratorium wykonuje pomiary na potrzeby oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie przez: 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286)


KONTAKT
Kierownik Bartłomiej Sobczak
tel.kom.:601-455-160
tel.: (48) 362-83-75 wew. 20
e-mail:
b.sobczak@itgs.radom.pl

Góra