Zasady wprowadzania grzejników do obrotu


Aktualna procedura dopuszczania grzejników c. o. do obrotu na rynku krajowym / unijnym regulowana jest nw. dokumentami:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG - Pełny tekst Rozporządzenia
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 1: Wymagania i warunki techniczne
 • PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 2: Moc cieplna i metody badań
Zagadnienie wprowadzania na Europejski Obszar Gospodarczy grzejników c. o. wygląda następująco:
 1. Grzejniki podlegają Systemowi 3 oceny właściwości użytkowych.
 2. System ten wymaga przeprowadzenia oceny w niezależnej jednostce, notyfikowanej przez UE (warunek obligatoryjny). Ocenę taką zlecić może producent / jego upoważniony przedstawiciel / importer.
 3. Producent musi posiadać tzw. Zakładową Kontrolę Produkcji (warunek obligatoryjny).
 4. Tylko łączne posiadanie obu elementów Systemu 3, a mianowicie:
  • pozytywna ocena właściwości użytkowych,
  • posiadanie Zakładowej Kontroli Produkcji
  upoważnia producenta grzejnika do oznakowania CE i sporządzenia stosownej deklaracji właściwości użytkowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez jednostki nie posiadające notyfikacji w UE nie mogą stanowić podstawy do oznakowania CE i wprowadzenia grzejników do obrotu.

Ważne: Oznakowanie CE nie jest certyfikatem grzejnika ! Oznacza jedynie zadeklarowanie przez osobę fizyczną lub prawną, że grzejnik jest zgodny z Załącznikiem ZA do PN-EN 442-1:2015-02 oraz został poddany odpowiedniej procedurze (System 3) oceny właściwości użytkowych (AVCP).
Oznakowanie CE grzejnika należy zawsze do obowiązków producenta, nawet gdy w ocenie bierze udział jednostka notyfikowana. Oznakowanie CE powinno być umieszczane na grzejniku przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie.

Obowiązki i uprawnienia importera: Importer działający w ramach Unii, który wprowadza grzejniki z trzeciego kraju na obszar Unii, musi wypełnić obowiązki prowadzące do oznakowania CE wprowadzanego grzejnika. Powinien także być w gotowości dostarczyć na żądanie władzom nadzoru nad rynkiem (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego) kopie deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentację techniczną i badawczą. Działające w ramach Instytutu Energetyki Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury jako jedyne w Polsce posiada notyfikację nr 1452 Unii Europejskiej. Wykonujemy ocenę właściwości użytkowych grzejników c. o. dla celów oznakowania CE. Koszt i czas trwania oceny jest związany z ilością próbek (grzejników) wytypowanych do badań i wynika z dwustronnych ustaleń przed zawarciem umowy na badania. Z badań sporządzamy stosowne Sprawozdanie, jako jeden z dwóch (oprócz Zakładowej Kontroli Produkcji) niezbędnych warunków do oznakowana grzejników CE. Ponadto służyć możemy pomocą przy weryfikacji dokumentów przedkładanych przez unijnych i pozaunijnych wytwórców grzejników.
Góra